BAŞKA YER İDARİ YARGI
İDARE İHTİLAFLARI

* 3091 Kiracılık İlişkisi (Mülk sahibi olmak sorumluluk sebebi değil)

 

Karar Metni

 

* 3091 - Sanal kiracı zilyed değildir

 

* 3091 - Tescil davasının sonucu zilyedliği etkiler

 

Karar Metni

 

* 3091 - Uygulaması - Kiracının dava ehliyeti

 

Karar Metni

 

* 3091 - Uygulamaya engel durum sınırı

 

Karar Metni

 

* 3091 - Farklı bilirkişi raporları

 

Karar Metni

 

* 3091 - Kira Kanununa tabi - kiracı fuzuli şagil değil

 

Karar Metni

 

* 5728 Bozma sebebi değil

 

Karar Metni

 

* Alkollü araç kullanma. Hastaneye sevk her zaman zorunlu değil

 

Karar Metni

 

* Alkollü araç - ehliyete el koyma - her isteyen hastaneye sevk edilemez

 

Karar Metni

 

* Altyapı bedeli İdare Mahkemesi görevli - Danıştay bozması usulle ilgili olup bu davayı etkilemez

 

Karar Metni

 

* Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uygulaması yurt dışına çıkış yasağı

 

Karar Metni

 

* Anayasa Mahkemesi'ne gönderme

 

Karar Metni

 

* Başkanın emriyle tahliye - İdari Yargı

 

Karar Metni

 

* Belediye gelirleri K. ücrete tabi işler (Md.97) Özel hukuk ilişkisi

 

Karar Metni

 

* Belediyenin görevidir. İlaçlama bedeli alınamaz.

 

Karar Metni

 

* Bölge İdare Mahkemesinden karar talep edilemez.

 

Karar Metni

 

* Cihaz bedeli - AYM kararı derdest davaları etkiler

 

Karar Metni

 

* Çevre para cezası

 

Karar Metni

 

* Danıştay ile BİM arasında görev uyuşmazlığı

 

Karar Metni

 

* Dava açılmış olmasının ödeme emri için kesinleşme olmadığını gösterdiği

 

Karar Metni

 

* Derdest dava gerekçesiyle tekemmülden önce karar verilemez.

 

Karar Metni

 

* Dosya tekemmül etmemiş, görev itirazı karşılanmamış

 

Karar Metni

 

* DSİ - Bölge Müdürü dilekçe imzalayamaz

 

Karar Metni

 

* Ecrimisil - Kuruluşlardan kira değeri sorulur, mülkiyet değeri değil.

 

Karar Metni

 

* Ecrimisil

 

Karar Metni

 

* Ecrimisil - Yargı esasındaki rapora göre ek tahakkuk yapılmaz.

 

Karar Metni

 

* Ecrimisil - Bedel tespiti yanlış

 

Karar Metni

 

* Ecrimisil - Düzeltme ihbarnamesi

 

Karar Metni

 

* Ecrimisil - İşgal sabitse iyi niyet vb. ortadan kaldırmaz.

 

Karar Metni

 

* Ecrimisil - Şagil temsilcisinin imzası yok.

 

Karar Metni

 

* Ehliyete el koyma - Tutanak usulsüz

 

Karar Metni

 

* Emniyet 2. Bölge 2. Kez görev sırası

 

Karar Metni

 

* Fazla ödemede hükmen tahsil olmaz 73 tarihli içtihat olur

 

Karar Metni

 

* Fazla ödemenin istenmesi - Kesin işlem bozma

 

Karar Metni

 

* Gazete binası mühürlenemez - YD İtiraz

 

Karar Metni

 

* Görev itirazı karara bağlanmadan YD verilemez

 

Karar Metni

 

* Görevi itirazı karşılamamış - Taşınmaz eşinin

 

Karar Metni

 

* Görevden uzaklaştırma - Emeklilikle konusuz kalmaz

 

Karar Metni

 

* Görevli yargı yerinin belirlenmesi kararı (yurt dışına çıkış yasağı)

 

Karar Metni

 

* Görevli yargı yerinin belirlenmesi kararı (Aydın BİM)

 

Karar Metni

 

* Hakim kendi mahkemesinin davasından çekinebilir - Mahkeme davacı olamaz

 

Karar Metni

 

* Haksız ödemenin geri alınması

 

Karar Metni

 

* Hasım düzeltilmemiş - Bir hasıma tebligat yok - Tekemmül yok

 

Karar Metni

 

* Her iptal manevi tazminat gerektirmez.

 

Karar Metni

 

* İdari işlemde tapu şerhi kaldırılamaz - YD İtiraz

 

Karar Metni

 

* İdari para cezası - Takografinin ibrazı gerekir.

 

Karar Metni

 

* İhbarname derdest Ö.E. İptali

 

Karar Metni

 

* İl genel meclisi kararına vali itiraz eder - dava açmaz

 

Karar Metni

 

* İl özel idare hasım olur Valilik değil

 

Karar Metni

 

* İmar Para Cezası 30 gün süre verilmesi gerekmez.

 

Karar Metni

 

* İmar Para Cezası - 3194-42 AYM. - Suç ve cezalarda kanunilik

 

Karar Metni

 

* İmar - Siyasi partinin ehliyeti - resen ihbar

 

Karar Metni

 

* İPC - Gümrük kanunu 241-1 Vergi Mahkemesi görevli değil

 

Karar Metni

 

* İtiraza ilişkin BİM kararından sonra feragat

 

Karar Metni

 

* Kabahatler Kanunu - AYM Gönderme

 

Karar Metni

 

* Kabahatler - TCK gereği işlem gerekmez

 

Karar Metni

 

* Karar düzeltmede YD - İncelenmeksizin ret

 

Karar Metni

 

* KD'de YD Olmaz

 

Karar Metni

 

* Kefalet senedi (yurtdışı eğitimi)

 

Karar Metni

 

* Kesin karar - İtiraz yolu açık dese de hak sağlamaz.

 

Karar Metni

 

* Kesin kararlarda bile tebliğ edilmeden kesinleşmez.

 

Karar Metni

 

* Kooperatif adına dava yetkisi

 

Karar Metni

 

* Köyde kaçak yapı

 

Karar Metni

 

* Lojman sıra tahliyede sadece puanı geçerli

 

Karar Metni

 

* Lojman görev tah. hakkı bitenin sıra tah. hakkı başlar

 

Karar Metni

 

* Maaştan kesintiyle muttali olunmaz.

 

Karar Metni

 

* Md. Yrd. Alınma - Danıştay kararı illa almayı gerektirmez.

 

Karar Metni

 

* Minibüs hattı mücavir alanda belediye yetkili

 

Karar Metni

 

* Muğla İdare Mahkemesi YD Kararı

 

Karar Metni

 

* Muhtar ödeneği

 

Karar Metni

 

* Müdür atamalarının Danıştay kararı gereği geri alınması

 

Karar Metni

 

* Müdürlük - Görevde yükselme sınavı - Geçici madde

 

Karar Metni

 

* Müşterek mülkiyette imar para cezası

 

Karar Metni

 

* Nisbi harç konusu

 

Karar Metni

 

* OGM hasım olur

 

Karar Metni

 

* Olumlu görev uyuşmazlığı

 

Karar Metni

 

* Öğretim üyesi - haftada bir gün (ücretli) dışarıda çalışma izni

 

Karar Metni

 

* Plan tadilat talebi - Gerekçeli YD Ret

 

Karar Metni

 

* Reddi hakim - dilekçe ile talep edilmeli

 

Karar Metni

 

* Resen araştırma yetkisi kullanılmadan, işlem dosyasının gönderilmediği gerekçesiyle YD Kabul kararı verilmez.

 

Karar Metni

 

* Sağlık izni döner sermaye yapı almaya engel

 

Karar Metni

 

* Sağlık gideri

 

Karar Metni

 

* Sorumlu müdür adına ceza kesilemez - Jandarma tutanağı esas alınamaz.

 

Karar Metni

 

* SSK İdari para cezası - Uygun kayıt tutulmama tek fiildir - Zaman aşımı 5 yıl

 

Karar Metni

 

* SSK Para Cezası

 

Karar Metni

 

* Şuyulu parsele tek başına ruhsat verilemez.

 

Karar Metni

 

* Tam yargı müşterek malik

 

Karar Metni

 

* Tam yargı zümrüt apartmanının çökmesi

 

Karar Metni

 

* Tarım arazileri - İPC Görev

 

Karar Metni

 

* Tazminat faiz kaybı

 

Karar Metni

 

* TCDD - Yükselme sınavı

 

Karar Metni

 

* Tedavi yardımı - AYM Müracaat

 

Karar Metni

 

* Trafik - AYM'e müracaat - Bozma gönderme

 

Karar Metni

 

* Tüzük varken genelge bağlayıcı değil

 

Karar Metni

 

* Usulden itirazda vekalet ücreti olmaz.

 

Karar Metni

 

* Vali yardımcısı itiraz ve temyiz edemez.

 

Karar Metni

 

* Vekalet ücreti manevi tazminat ayrı hesaplanır.

 

Karar Metni

 

* Vekile tebligat gerekir.

 

Karar Metni

 

* Yapı kullanma izin belgesinin iptali (geri alınması)

 

Karar Metni

 

* Yapı tatil zaptı net olmalı (YD İtiraz)

 

Karar Metni

 

* Yapı tatil zaptı mühürleme

 

Karar Metni

 

* Yapı tatil zaptına YD Kabul iken yıkım ret olmaz.

 

Karar Metni

 

* Yargı kararını uygulamama

 

Karar Metni

 

* Yargının iptal ettiği işlem başka işlemin sebebi olamaz.

 

Karar Metni

 

* Yasal faiz talebi hakkında hüküm konulmamış - iade

 

Karar Metni

 

* YD İstemli dosyada görevlilik kararı verilmiş ise YD hakkında karar verilebileceği

 

Karar Metni

 

* YD İtiraz (Muğla İdare Mahkemesi)

 

Karar Metni

 

* YD Talepli AYM'e gönderme

 

Karar Metni

 

* Yeni yasa ile görev ve itiraz değişmiş (sonuç değiştirmez)

 

Karar Metni

 

* Yeraltı suyu belgesi - müşterek malik oyçokluğu yeterli

 

Karar Metni

 

* Yetki devri - İmza Devri

 

Karar Metni

 

* Yıkımdan Sonra YD

 

Karar Metni

 

* Baz istasyonu

 

Karar Metni

 

* Reklam panoları - Özel hukuk sözleşmesi

 

Karar Metni

 

* İşçi Muhakemat Dışı

 

Karar Metni

 

* İdari Para Cezası - Olumsuz Görev İhtilafı

 

Karar Metni

 

SİTEMİZİ
 
Türkiye Cumhuriyeti İzmir Bölge İdare Mahkemesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←